Verkoopvoorwaarden, betaling en annulering.

 

Wanneer je u verbindt tot een aankoop van een meditatie, programma, traject, schrijf je u in zoals Cindy met u afspreekt.

Je kunt je aankoop schriftelijk aangetekend annuleren binnen de 14 kalenderdagen na besteldatum. Bij annulering binnen de 14 kalenderdagen wordt er automatisch een annuleringskost van 3,5% van het factuurbedrag verrekend.

Wanneer je je inschrijving en reservatie tot deelname aan het seminar en/of workshop annuleert, minder dan één maand vóór de datum waarop het seminar en/of de workshop plaatsvindt zal je geen recht hebben op terugbetaling van de door jou betaalde factuur gelet op de intussen blootgestelde organisatiekosten, tenzij dat je je laat vervangen door een andere deelnemer.

Ingeval je annuleert meer dan één maand vóór datum waarop het seminar en/of de workshop plaatsvindt, zal je 50% van de betaalde reservatiekost terugkrijgen. Zodra je inschrijft, zelfs als je nog niet de factuur hebt voldaan, doe je een plaats reserveren die niet voor een ander kan worden besteed. Ingeval van niet-betaling van de factuur en eventuele annulatie, gelden de voorwaarden zoals hiervoor uiteengezet.

Indien Cindy Dierckx om welke redenen dan ook, een seminar en/of workshop dient te annuleren, wordt het inschrijvingsgeld op eerste verzoek van de inschrijven terug betaald, hetzij dat de cursist verkiest dat het inschrijvingsgeld wordt gebruikt ter bevestiging van deelname aan een later seminar en/ of workshop. Indien een seminar en/of workshop laattijdig en door de fout van Cindy Dierckx geen doorgang vindt, heeft de inschrijver het recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, bedrag verhoogd met de verwijlintresten a rato van 10 % per jaar tot op datum van daadwerkelijke terugbetaling.

De facturen van Cindy Dierckx zijn betaalbaar binnen de zeven dagen na factuurdatum. Latere betalingstermijnen worden slechts toegestaan na uitdrukkelijk en geschreven akkoord van Cindy Dierckx. De diensten worden pas aangeboden nadat de factuur betaalt is.

Bij niet-tijdige betaling van de factuur op de vervaldag, zal het bedrag van de factuur zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met de verwijlintresten a rato van 10% per jaar tot op datum van de daadwerkelijke betaling. Bovendien zal het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 3% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro, te vermeerderen met eventuele advocatenkosten, gerechts- of invorderingskosten.
Niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, brengt zonder enige formaliteit of aanmaning, de opeisbaarheid van de niet-vervallen facturen met zich mee. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien. Alle geschillen die tussen Cindy Dierckx en de inschrijver zouden ontstaan of waartoe huidige voorwaarden aanleiding zouden geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk Arrondissement Antwerpen.

De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. De inschrijver erkent dat hij deze voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden. Na volledige betaling van het programma (Of ten minste 1 schijf bij afbetalingen) wordt de deelnemer toegelaten tot de programma's, traject, retreats.
De deelnemer herkent de vooropgestelde agenda. Cindy Dierckx heeft het recht om de inhoud en data ten allen tijde te wijzigen. De teachers mogen ten allen tijde gewijzigd worden. De kwaliteit van het programma, aanbieding zal ten allen tijde gewaarborgd blijven. De deelnemer herkent dat alle inhoud, toegangscodes en alle materialen van dit programma uitsluitend gebruikt mogen worden door de deelnemer en met niemand anders gedeeld mogen worden, tenzij dit schriftelijk door Cindy Dierckx werd toegelaten. Indien dit recht door de deelnemer geschaad wordt, zal de toegang tot het programma onmiddellijk ontzegd worden, zonder enige vorm van terugbetaling.

Eventuele kortingen of bonussen op een programma, traject, retreat, zijn niet overdraagbaar op andere.